top of page
aLL-01.jpg

HUNG-YU

Contemporary Art and Metal Studio

124812.jpg

依  水與氣的隱伏  流動 

     光與影的虛實  幻化

循  量體變化  載體不同

而衍出  

時間 、空間 、生命

那些有形與無形  在與不在的

 

渾沌為一

 

物件     空間

​ 葒HUNG-YU

[當代作品遇見東方哲思]

124809.jpg
122088.jpg
bottom of page